Bai Zhu


What is Bai Zhu?

Bai Zhu is an traditional Chinese herb. [1]