Kiwi


What is Kiwi?

Kiwi or kiwifruit is an edible fruit, berry native to China. [1]